Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 1-4-2020

Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

1.1 Dit zijn de aanvullende voorwaarden (de “Aanvullende
Voorwaarden”) die van toepassing zijn op de door Mcon B.V. (hierna: Mconsultancy,
Mcon B.V., “ons” of “wij”) met de klant (hierna: “Klant” of “jullie”) gesloten
overeenkomst met betrekking tot het ontwikkelen, testen, optimaliseren, beheren
van websites, salesfunnels en campagnes bestemd voor het verbeteren van de online vindbaarheid via (social) media platforms en alle daarmee verband
houdende diensten die wij voor jullie verrichten (hierna: de “Prestatie”)

1.2 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op
iedere door Mcon B.V. te leveren Prestatie en de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen op de Aanvullende Voorwaarden zijn alleen
geldig, als we dit schriftelijk en expliciet afspreken. Eventueel door jullie
gehanteerde (inkoop)voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand, zelfs als
hiernaar wordt verwezen in e-mails of andere documenten.

2 Prestatie

2.1 Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen de
Prestatie met zorg en conform de tussen ons overeengekomen afspraken en
procedures uit te voeren. Mcon B.V. garandeert echter geen resultaten.
Natuurlijk doen we steeds ons uiterste best om door ons afgegeven planningen te
realiseren, maar we kunnen hier niet voor in staan.

2.2 Teksten, ontwerpen, of gegevens die door ons aan jullie
worden voorgelegd dienen zorgvuldig door jullie te worden gecontroleerd. Mcon
B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen in een tekst,
ontwerp of in gegevens die door jullie zijn goedgekeurd, of als je in de
gelegenheid bent gesteld een controle uit te voeren maar daar geen gebruik van
hebt gemaakt.

2.3 Het is Mcon B.V. toegestaan om in verband met de
levering van de Prestatie derden in te schakelen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Klant.

2.4 Voor het plaatsen van advertenties, campagnes of andere
content op social media platforms of andere media in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst maken wij gebruik van jullie account bij het
betreffende platform/medium. Hierop zijn de voorwaarden en condities van het
desbetreffende platform/medium van toepassing. Jullie zijn en blijven zelf
verantwoordelijk voor de nakoming van deze voorwaarden en de betaling van alle
aan het platform/medium verschuldigde vergoedingen. Mcon B.V. is geen partij
bij de overeenkomst tussen de Klant en het platform en ook niet
verantwoordelijk voor de betaling van de kosten die het platform in rekening
brengt voor het plaatsen van advertenties, campagnes of andere content door Mcon
B.V..

2.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor door of namens de
Klant in het kader van de Overeenkomst aangeleverde zaken, content en gegevens
en vrijwaart Mcon B.V. tegen aanspraken van derden in verband hiermee.

2.6 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht tegen
de daarvoor door ons gehanteerde tarieven. We zullen jullie natuurlijk vooraf
informeren als sprake is van meerwerk of extra kosten.

3 Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 Tenzij we schriftelijk en expliciet andere afspraken
hebben gemaakt, geldt dat wij rechthebbende blijven op door ons gecreëerde
en/of aan jullie ter beschikking gestelde werken, ontwerpen, onderzoeksgegevens,
onderzoeksmethoden, modellen, tekeningen, computerpogrammatuur etc. Op
voorwaarde dat alle aan de Klant gefactureerde bedragen tijdig en volledig zijn
betaald, verkrijgt de Klant een niet-exclusief recht tot het gebruik hiervan
gedurende looptijd van de Overeenkomst en voor de doeleinden zoals door ons
aangegeven.

3.2 Op content die wij specifiek en in jullie opdracht voor
jullie creëren in het kader van de Overeenkomst geldt dat de intellectuele
eigendomsrechten daarop worden overgedragen aan de Klant op voorwaarde dat de
aan de Klant gefactureerde bedragen die hierop betrekking hebben tijdig en
volledig zijn betaald.

3.3 Als wij bij de vervaardiging van content gebruik maken
van materialen waarop rechten rusten van derden, zoals stockfoto’s,
illustraties of portretten, dan zorgen wij ervoor dat het is toegestaan deze
materialen te gebruiken voor het doeleinde waarvoor de content is bestemd.
Eventuele extra kosten in verband hiermee zullen additioneel in rekening worden
gebracht aan jullie. Wij zullen dit vooraf bij jullie kenbaar maken. De
intellectuele eigendomsrechten op deze materialen worden niet aan jullie
overgedragen. Jullie zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de content waarin
deze materialen zijn gebruikt niet voor andere doeleinden of op andere wijze
wordt gebruikt dan waarvoor de content was bestemd. De materialen mogen ook
niet worden gewijzigd zonder toestemming van de rechthebbende.

4 Geheimhouding en (persoons)gegevens

4.1 Wij zullen vertrouwelijke informatie over de organisatie
van de Klant die jullie aan ons verstrekken vertrouwelijk behandelen en alleen
aan derden verstrekken als dat nodig is voor uitvoering van de Overeenkomst.
Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook voor de Klant met betrekking tot
informatie die wij over onze organisatie aan jullie verstrekken. Er geldt geen
geheimhoudingsverplichting voor informatie die moet worden verstrekt of
openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet of een verzoek van een daartoe
bevoegde autoriteit.

4.2 Wij maken graag melding van onze samenwerking met
jullie, bijvoorbeeld door het logo van jullie bedrijf af te beelden op onze
website. Voor zover nodig verlenen jullie ons daarvoor hierbij jullie
toestemming.

4.3 Als Mcon B.V. in het kader van de Prestatie
persoonsgegevens gebruikt, verzamelt en/of vastlegt geldt dat Mcon B.V. alle
toepasselijke (Europese) wet-en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens zal naleven. Natuurlijk verwachten wij ook van jullie dat
jullie voldoen aan deze wet-en regelgeving. Als het sluiten van een
verwerkersovereenkomst vereist is, zullen wij dat separaat regelen op basis van
de bij ons gebruikelijke template.

5 Looptijd en (tussentijdse) beëindiging

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de
Overeenkomst aangegaan voor drie maanden. Na afloop van deze periode wordt de
Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor de duur van een maand, tenzij een
van beide partijen de Overeenkomst minimaal 30 dagen voor de start van een
nieuwe contractstermijn van een maand schriftelijk opzegt.

5.2 Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst buiten
rechte schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen met onmiddellijke
ingang indien:

a. de andere partij, ondanks schriftelijke sommatie en
ingebrekestelling waarbij een termijn van 30 dagen is gegund om alsnog na te
komen, niet of niet tijdig voldoet aan een of meer van diens verplichtingen uit
hoofde van deze Overeenkomst;

b. de andere partij surseance van betaling of faillissement
aanvraagt danwel in staat van faillissement wordt verklaard.

5.3 Als de Overeenkomst eindigt zal Mcon B.V. zich naar
beste vermogen inspannen om de noodzakelijke medewerking en informatie aan de
Klant te verstrekken, zodat de klant de diensten zelf kan (laten) voortzetten.
De in redelijkheid in verband hiermee door Mcon B.V. gemaakte kosten zullen
door de Klant worden voldaan.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot
vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat door de Klant
aan Mcon B.V. is betaald gedurende de maand direct voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis. Mcon B.V. is nooit aansprakelijk voor
indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen
gelden niet als de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van Mcon B.V..

7 Overige bepalingen

7.1 Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een
geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit
geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

7.2 Als de Aanvullende Voorwaarden een bepaling bevatten die
in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Aanvullende
Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door Mcon B.V. worden vervangen door
een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.